ترجمه توضیحی قرآن کریم

با توجه به تقاضای مخاطبان جهت ترجمه قرآن کریم توسط دکتر میرباقری ، برآن شدیم تا با شیوه ای نوین و کاربردی، اولین ترجمه توضیحی گویای قرآن کریم را تولید کنیم . ترجمه توضیحی قرآن کریم مبتنی بر شان نزول ، توضیح مختصر و نگرشی مفهومی بر آیات می باشد که با کلامی ساده و روان به بیان مفاهیم عظیم آیات الهی می پردازد . برای دریافت نمونه هایی از این ترجمه به قسمت ترجمه توضیحی قرآن کریم مراجعه نمایید .

 

 
Gofteman
Gofteman
Q&A
Q&A